khaledkamash@yahoo.com

wakoegypt@yahoo.com

Fax 0020552387705, 0020552388089

Tel. 0020128850339